Start Biblioteka

REGULAMIN BIBLIOTEKI ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W BRÓJCACH

 1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, dzieciom z przedszkola, absolwentom, studentom, pracownikom szkoły i rodzicom.
 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową, czasopisma) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego.
 3. Klasy, klasopracownie, kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów
  i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów.
 4. Rodzice mogą korzystać z całych zbiorów biblioteki na zasadach obowiązujących uczniów. Aby założyć kartę należy okazać się dowodem tożsamości. Całkowite rozliczenie z biblioteką następuje w chwili ukończenia przez dziecko danego rodzica edukacji w naszej szkole.                                         
 5. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
 6. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 7. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 4 tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres.
 8. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.
 9. W bibliotece obowiązuje cisza, spokojne rozmowy są dozwolone
  w sytuacji, gdy nikomu to nie przeszkadza.
 10. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki.
 11. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego. Wypożyczeń na wakacje można dokonać w ostatnim tygodniu nauki.
 12. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 13. Załącznikiem do regulaminu biblioteki jest regulamin korzystania
  z czytelni.

Regulamin zatwierdzono decyzją Rady Pedagogicznej

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, absolwenci, studenci, pracownicy szkoły, rodzice.
 2. Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich. Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 3. Wszyscy odwiedzający czytelnię mogą uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez bibliotekarza (gry, zabawy, konkursy, turnieje, zaj. plastyczne, głośne czytanie, itp.) oraz liczyć na pomoc w poszukiwaniu informacji, odrabianiu zadań domowych, przygotowaniu materiałów na zajęcia.
 4. W czytelni należy zachować ciszę, spokojne rozmowy są dozwolone
  w sytuacji, gdy nikomu to nie przeszkadza.
 5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni.
 6. Książki ze zbioru podręcznego podaję bibliotekarz.
 7. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce ,książki oddaje się bibliotekarzowi.
 8. Kopiowanie map, rysunków itp. dozwolone jest po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 9. Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.
 10. Uczniowie aktywnie uczestniczący w pracach biblioteki (porządkowanie księgozbioru, wykonanie dekoracji, gazetek, pomocy dydaktycznych, naprawa książek, pomoc uczniom młodszym w odrabianiu zadań domowych,) mogą uzyskać pochwałę ustną i pisemną.

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI

 1. Multimedialne Centrum Informacji służy uczniom, pracownikom, absolwentom oraz rodzicom jako źródło wiedzy i informacji.
 2. Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej (czytelni).
 3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu.
 5. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
 6. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z MCI czas pracy przy komputerze może być ograniczony.
 7. W zajęciach z edukacji medialnej mogą uczestniczyć uczniowie i rodzice. Porady dot. posługiwania się technologią informacyjną udzielane są na bieżąco.
 8. NIE WOLNO! Wgrywać własnych programów ,kasować zainstalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym.
  NIE WOLNO! Wykonywać żadnych połączeń technicznych (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
 9. Wprowadzanie do komputera własnych dyskietek, płyt CD-ROM, DVD może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela-bibliotekarza.
 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 11. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.
 12. Podczas pracy w MCI należy zachować spokój oraz dbać o porządek
  i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty.
 13. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 14. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z MCI na określony czas.
 15. W sytuacji problemowej zawsze można liczyć na pomoc nauczyciela bibliotekarza.


Regulamin zatwierdzono decyzją Rady Pedagogicznej

 

Pogoda

odliczanie
pozostało do wakacji
BiP

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL

Kronika

Lab. przyszłości