Start Dokumenty Procedury szkolne

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH POCHODZENIA PASOŻYTNICZEGO tj. WSZAWICY, ŚWIERZBU W ZESPOLE EDUKACYJNYM W BRÓJCACH

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  STWIERDZENIA  CHORÓB ZAKAŹNYCH POCHODZENIA PASOŻYTNICZEGO tj. WSZAWICY, ŚWIERZBU W ZESPOLE EDUKACYJNYM W BRÓJCACH.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz.U.z2004 r. Nr 256 z  późn. zm), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. atr.39 ust.1 pkt 3.

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy, świerzbu w placówce.

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy lub świerzbu w szkole.

Uczestnicy postępowania- zakres odpowiedzialności

  1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy i całego ciała własnego dziecka.
  2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania pielęgniarce szkolnej, dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w szkole.
  3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy bądź świerzbu w danej grupie, klasie nauczycielowi, pielęgniarce, dyrektorowi szkoły.
  4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Sposób prezentacji procedury

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach z rodzicami.

3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

Rozpoznawanie wszawicy, świerzbu  wśród dzieci

Wszawica - najczęściej szerzy się wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.  Wesz głowowa bytuje na skórze owłosionej głowy i żywi się krwią. Samica wszy w ciągu miesiąca życia ( średnia długość życia) składa około 300 jaj, które nazywamy gnidami, a za pomocą swoistej wydzieliny przytwierdza gnidy przy nasadzie włosów. W miarę wzrostu włosów gnidy oddalają się od powierzchni skóry głowy- dzięki temu możemy w przybliżeniu określić czas trwania wszawicy. Do zakażenia wszami dochodzi najczęściej przez kontakt bezpośredni lub pośrednio przez              np. czapki grzebienie, szczotki, szaliki, frotki do włosów itp.

Postawą rozpoznania wszawicy jest stwierdzenie pasożytów lub gnid, które mogą przypominać łupież, jednakże w przeciwieństwie do łupieżu nie można ich łatwo zdjąć- właśnie dzięki wydzielinie, którą samica przytwierdza jaja do włosa.

Najczęściej w/w zmian należy szukać w okolicy potylicy, skroniowej oraz zausznej głowy. Bardzo istotnym objawem, który może nasuwać nam podejrzenie, że mamy do czynienia z wszawicą, jest częste drapanie się w głowę dziecka.

Świerzb-zakaźna choroba skóry, którą powodują pasożyty, jakimi są świerzbowce. Skóra zostaje zaatakowana przez samicę świerzbowca, która wnika w głąb naskórka i tam składa swoje jaja. Gdy z jaj wyklują się larwy, a trwa to zwykle ok. trzech tygodni przemieszczają się one na powierzchnię skóry, a następnie dojrzewają. Wówczas w okolicach, w których  zagnieździły się larwy, pojawiają się zmiany skórne w postaci czerwonej i swędzącej wysypki. Świerzb najczęściej występuje na stopach, łokciach, kostkach na dłoniach, między palcami, w okolicach pępka, czasem w okolicach narządów płciowych.

Opis procedury

Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką ( w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry i włosów dziecka.

1.Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę szkolną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w klasie, z zachowaniem zasady intymności.

2.Pielęgniarka zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę lub świerzb o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W przypadku stwierdzenia świerzbu skierowanie do lekarza. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska.

3.Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy lub świerzbu w klasie, z zaleceniem codziennej kontroli  czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.

4. Z uwagi na to, iż wesz głowowa bez pożywienia, a więc poza owłosioną głową żywiciela (np. na meblach, na dywanie) może przetrwać do 48 godzin (2 dni) Dyrektor zarządza przeprowadzenie dezynsekcji preparatem zawierającym permytrynę powierzchni ławek, krzeseł, dywanów. Dezynsekcję należy przeprowadzić pod nieobecność uczniów w placówce. Na czas wystąpienia wszawicy należy usuwane są z pomieszczeń szkoły zabawki pluszowe i poduszki.

5. Z uwagi na to, iż świerzbowiec, poza żywicielem może przetrwać do 96 godzin (4 dni) Dyrektor zarządza dezynfekcję preparatem zawierającym permytrynę powierzchni ławek, krzeseł, poręczy, sprzętu sportowego, przedmiotów szkolnych tj.: klawiatury komputerowe, pomoce szkolne, armatury sanitarnej, desek ustępowych. Ponadto wdrożony zostaje rygor sanitarny polegający na zwiększeniu częstotliwości zwyczajowo przeprowadzanych zabiegów mycia i dezynfekcji.

6.W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w rozwiązaniu problemu np. w rodzinach niewydolnych wychowawczo, o niskim statusie socjoekonomicznym, pedagog  szkolny we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

7.Pielęgniarka po upływie 7-10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

8.W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

Pogoda

odliczanie
pozostało do wakacji
BiP

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL

Kronika

Lab. przyszłości