Start Dokumenty Regulaminy

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Edukacyjnym w Brójcach

  1. Skargi i wnioski uczniów, rodziców i pracowników szkoły lub innych obywateli załatwiane są w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych.
  2. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie spraw ponoszą pracownicy szkoły zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.
  3. Kontrolą i koordynacją działań pracowników w zakresie załatwiania spraw zajmuje się dyrektor szkoły.
  4. Wniesione sprawy, skargi i wnioski są ewidencjonowane w spisach spraw.
  5. Pracownicy przyjmujący interesantów zobowiązani są do: udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów, rozstrzygania spraw w miarę możliwości na miejscu, a w pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwienia, informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy, powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy, informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania od wydanych rozstrzygnięć.
  6. Interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie ustnej, pisemnej i telefonicznej.
  7. Osoby do których wnoszone są sprawy przyjmują interesantów w dni pracy w godzinach podanych do ogólnej wiadomości.
  8. Załatwiający sprawę ma prawo sporządzić z przebiegu jej załatwiania notatkę.
  9. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
odliczanie
pozostało do wakacji
BiP

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL

Kronika