Start

Aktualności

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom

?Wyprawka szkolna?.

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

?słabowidzących,
?niesłyszących,
?słabosłyszących,
?z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
?z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
?z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
?z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych ? z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia ? z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

Ważne
W 2014 r. do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:
?słabosłyszący,
?z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
?z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Materiały edukacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Ważne
W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

O pomoc zwracają się rodzice/prawni opiekunowie dziecka do dyrektora szkoły w formie pisemnej (w sekretariacie szkoły/pedagoga szkolnego).

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

Wnioski proszę składać w sekretariacie do 10 września 2014 r.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie) do wysokości wartości pomocy.

 

Wycieczka do Zoo w Poznaniu

18 czerwca została zorganizowana wycieczka do Nowego Zoo w Poznaniu. Dzięki obserwacji z bliska różnych zwierząt, dzieci poznały ich wygląd oraz tryb życia. Szczególną uwagę poświęciliśmy niedźwiedziom brunatnym, ponieważ w bieżącym roku szkolnym realizowaliśmy projekt edukacyjny m.in. o niedźwiedziach. Po zwiedzaniu zoo, na dzieci czekał obiad. Wiele radości sprawił dzieciom przejazd kolejką. Wszystkim uczestnikom wycieczka bardzo się podobała. Dzieci wróciły do domów zadowolone i z uśmiechem na twarzy.

Dorota Pilipczuk

 

Święto patrona przedszkola - Janusza Korczaka

23 maja 2014r. odbyła się ważna uroczystość. Od kilku lat patronem naszego przedszkola jest Janusz Korczak ?wielki pedagog, pisarz, działacz społeczny i przyjaciel dzieci. Z tej okazji dzieci wraz  z wychowawcami przygotowały program artystyczny  przypominający życie i twórczość naszego patrona. Mogliśmy obejrzeć mini-przedstawienie ?Król Maciuś Pierwszy?, posłuchać okolicznościowych wierszy i piosenek. Na koniec dzieci uczestniczyły w konkursie wiedzy nt Janusza Korczaka. Najstarsze dzieci mogły pochwalić się umiejętnościami plastycznymi wykonując portret Korczaka. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem dla wszystkich przedszkolaków.

Dorota Pilipczuk

 

Odwozy w dzień zakończenia roku szkolnego

12.10 - kl. I-III SZ, kl. IV-VI SP

13.00 ? kl. I-III GIM. ,  PRZEDSZKOE

14.00 ? PRZEDSZKOLE

 

KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

W dniach 24.06.14-25.06.14 odbędzie się w szkole kiermasz używanych podręczników dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Więcej…

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 35

M. Sommerfeld

odliczanie
pozostało do końca WAKACJI!